Pożarnictwo

pożarnictwo wybuch

Ochrona przed pożarem czy wybuchem danego obiektu obejmuje szereg działań, począwszy od prawidłowego projektu, następnie stosowania odpowiednich zabezpieczeń, a kończąc na równie istotnej sprawie, choć często bagatelizowanej, a mianowicie szkoleniu ludzi.

Naszym zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka powstania w/w zdarzeń, lub ewentualnie minimalizacji ich skutków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za stan bezpieczeństwa w obiekcie odpowiada zarządca, użytkownik bądź administrator obiektu.

Opracowywanie:

 • dokument zabezpieczenia przed wybuchem wraz z oceną ryzyka wystąpienia wybuchu,

 • Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy w którym może wystąpić atmosfera wybuchowa, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka wystąpienia wybuchu.

  W przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka, pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.

  Sytuacje w których nie jest wymagany w/w dokument:
  • używanie urządzeń spalających paliwa gazowe, określonych w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe;
  • używanie środków transportu lądowego, morskiego, lotniczego lub śródlądowego, do których stosuje się przepisy odpowiednich umów międzynarodowych oraz przepisy wdrażające umowy międzynarodowe;
  • produkcja, używanie, przechowywanie i transport materiałów wybuchowych lub nietrwałych substancji chemicznych;
  • zakłady górniczy oraz zakłady, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego;
  • miejsca przeznaczone bezpośrednio do opieki medycznej nad pacjentami.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931).

 • ocena zagrożenia wybuchem,

 • W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

  Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

  Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

  Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa powyżej.

 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

 • Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego mają obowiązek zapewnić właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. Instrukcja nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3;
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

  Instrukcja ta może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej, a w obiektach znajdujących się na terenach zamkniętych, służących obronności państwa oraz obiektach zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych część planu ochrony lub działań ratowniczych.

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719).

 • plany dróg ewakuacyjnych oraz rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego,

 • Plany dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego są częścią Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a ponadto w celu zapewnienia sprawnej ewakuacji umieszczane są one na drogach ewakuacyjnych, przy wyjściach na te drogi, itp.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719).

 • projekty systemów sygnalizacji pożarowej,

 • Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:
  • budynkach handlowych lub wystawowych:
  • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
  • wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
  • teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
  • kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
  • budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
  • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
  • szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
  • szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
  • domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
  • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
  • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
  • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
  • budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w punkcie poprzednim, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
  • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
  • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
  • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
  • centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-0 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
  • garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
  • stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
  • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczes nego przebywania powyżej 500 osób;
  • bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
  • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719).

 • projekty sieci hydrantowej,

 • Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:
  • na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;
  • na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
   • w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,
   • w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
    • o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1 000 m2,
    • o powierzchni przekraczającej 1 000 m2 w budynku niskim.
  Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:
  • jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
  • wielokondygnacyjnym.

  Hydranty 52 muszą być stosowane:
  • w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2;
  • w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m2;
  • przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 109, poz. 719).
 • opinie dotyczące określenia przyczyny pożaru.

Przeprowadzanie:

 • szkoleń przeciwpożarowych,
 • szkoleń osób odpowiedzialnych do przeprowadzania ewakuacji wymaganych przez kodeks pracy,
 • ewakuacji zakładu,
 • audytów bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • ooceny ryzyka wystąpienia pożaru w danym zakładzie,
 • ćwiczeń dla pracowników z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego i samodzielną próbą ugaszenia pożaru przez każdego uczestnika szkolenia.

Wykonywanie:

 • wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • instalacji sygnalizacji pożarowej,
 • oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych na obiektach,
 • planów ewakuacji obiektu.

Outsourcing z zakresu ochrony przeciwpożarowej

BHP

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wymagane przepisami prawa opiera się m.in na wykonaniu oceny ryzyka zawodowego, stosowaniu środków ochrony wynikających z tej oceny, jak również szkoleniu pracowników oraz innych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Wykonywanie:

 • Szkoleń medycznych wymaganych kodeksem pracy,
 • Szkoleń wstępnych i okresowych pracowników,
 • Opracowywanie dokumentacji szkoleniowej,
 • Oceny ryzyka zawodowego,
 • Instrukcji stanowiskowych,
 • Rejestrów czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy,
 • Analiz stanu bezpieczeństwa na stanowisku pracy,
 • Protokołów powypadkowych w związku z wypadkiem przy pracy,
 • Instrukcji stanowiskowych,
 • Rejestrów wypadków przy pracy.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest to szereg działań mających na celu odpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych, jak również dbanie o nie.

Obowiązek ochrony środowiska reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001.

Zakres działalności:

Opracowywanie:

 • operatu wodno - prawnego,

 • Między innymi jest wymagany na pobór wód (podziemnych lub powierzchniowych), odprowadzanie ścieków do środowiska, budowę stawów, oczek wodnych, wprowadzanie do kanalizacji substancji szczególnie szkodliwych.

  Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (jednolity tekst ustawy w Dz. U. nr 239 z 2005 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

 • informacji lub decyzji o wytworzonych odpadach będą pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

 • W zależności od ilości wytwarzanych odpadów w skali roku może powstać jeden z obowiązków:
  • informacja o odpadach (wytwarzanie do 100 kg odpadów niebezpiecznych
  • np. świetlówki, oleje przepracowane, resztki farb i lakierów, zaolejone czyściwo - rocznie, lub ponad 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne);
  • jeśli odpadów niebezpiecznych jest więcej niż 100 kg/rok a mniej niż 1 tona to należy uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  • jeśli wytwarza się ponad 1 tonę odpadów niebezpiecznych lub 5 000 ton odpadów innych niż niebezpieczne należy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

   Każdy przedsiębiorca musi prowadzić ewidencję odpadów oraz składać roczne zbiorcze zestawienie o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania odpadami.

   Uregulowań wymagają także - zbieranie odpadów, transport odpadów, odzysk odpadów (np. spalanie odpadów drzewnych) lub unieszkodliwianie odpadów.

   Ustawa o odpadach z dnia 27.04 2001r. (jednolity tekst ustawy w Dz. U. nr 39 z 2007 roku, poz. 251 - z późniejszymi zmianami).
   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 1289).
   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 101, poz. 686).


 • studium ochrony atmosfery pod kątem wprowadzania gazów i pyłów do atmosfery,

 • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza może wymagał albo zgłoszenia albo pozwolenia.
  Zgłoszeniu podlegają między innymi instalacje:
  • kotłownie o mocy od 1 MW do 5 MW (węgiel), do 10 MW (drewno, olej), do 15 MW (gaz)
  • do produkcji węgla drzewnego
  • do suszenia zboża, innych płodów rolnych lub leśnych o wydajności większej niż 30 ton na godzinę
  • do przechowywania zboża lub innych płodów rolnych lub leśnych w ilości większej niż 50 ton
  • do chowu lub hodowli zwierząt, zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (np. kurniki)
  • do lakierowania lub malowania, zużywające mniej niż 1 tona w ciągu roku wyrobów lakierowych o wysokiej zawartości cząstek stałych (farby proszkowe) lub wyrobów lakierowych wodorozcieńczalnych
  • stosowane w gastronomii przystosowanej do obsługi więcej niż 500 osób na dobę
  • stosowane w młynach spożywczych
  • zbiorniki materiałów sypkich o pojemności mniejszej niż 20 m3
  • dygestoria

   Pozwolenia wymagają instalacje większe od wymienionych powyżej.

   Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (jednolity tekst ustawy w Dz. U. nr 25 z 2008, poz. 150).

 • zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

 • Każdy przedsiębiorca składa informacje o korzystaniu ze środowiska i wnosi bez wezwania opłaty za korzystanie ze środowiska. Przykładowo za spalanie paliw w samochodach firmowych, w wózkach widłowych w kotłowniach, za wprowadzanie zanieczyszczeń ze spawania, lakierowania, szlifowania, klejenia, za pyły z odpylaczy cyklonowych. Za pobór wód lub odprowadzanie ścieków. Informacje przedkłada się na odpowiednich formularzach co pół roku do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Rekomendacje
Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w tematyce ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.
Nasza firma powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne i kompleksowe usługi w tym zakresie.

Dbamy o wysoką jakość naszych usług, zapewniamy profesjonalizm i fachowe podejście do stawianych problemów.
Po wykonanym zleceniu zawsze służymy radą i pomocą.

Ponadto nasza firma stale się rozwija i zwracamy szczególną uwagę na ciągłe podnoszenie naszych kwalifikacji.


Do góry